Miljøansvar ved nedrivning af bygninger

miljørapport og screening

Hvis I går og overvejer at rive en bygning ned for at bygge en ny, eller planlægger at udføre en større renovering af jeres nuværende hjem, skal I være opmærksomme på de miljøregler I skal leve op til, for at gennemføre projektet på en forsvarlig, og ikke mindst lovlig, måde.

Selvom det måske lyder lidt skræmmende, er man underlagt det der hedder ”bygherreansvar”, hvilket betyder at man står til regnskab for at gældende lovgivninger overholdes og, i værste tilfælde, kan blive straffet med bøder, hvis det ikke er tilfældet.

Når det kommer til nedrivnings- og renoveringsprojekter, har man således ansvar for såvel arbejdets udførelse når det gælder arbejdsmiljøet og ikke mindst, for at det affald der genereres, bliver sorteret og bortskaffet korrekt, med udgangspunkt i de miljøfarlige stoffer det måtte indeholde.

Ældre byggematerialer, og i nogle tilfælde også nyere, indeholder ofte miljøfarlige stoffer som en del af overfladebehandlingen, eksempelvis maling på træværk eller andre bygningsdele, eller de kan være tilsat i selve materialet, eksempelvis som tjære i tagpap eller PCB i fugematerialer.

En miljørapport er første skridt

For at I kan dokumentere at reglerne bliver overholdt, er det lovpligtigt at få lavet en miljøundersøgelse af bygningen, eller de dele af en bygning der bliver revet ned, også kendt som en miljøscreening.

Formålet med en miljøscreening er at indhente den nødvendige viden og dokumentation om potentielle miljøfarlige bygningsdele, som derefter samles i en miljørapport, der skal godkendes af den kommune, bygningen befinder sig i.

I praksis foregår det ved at en virksomhed med kendskab til gældende miljølovgivning, nedrivning og miljøsanering og byggematerialer, gennemgår bygningsdelene og udtager prøver af de materialer, der erfaringsmæssigt indeholder miljøfarlige stoffer.

Efter prøvetagningen bliver materialerne analyseret for indhold af miljøfarlige stoffer, og niveauet af de forskellige typer, eksempelvis asbest, tungmetaller, PCB og tjærestoffer, bestemmes. Derefter bliver affaldet klassificeret i henholdsvis rent, forurenet eller farligt.

Klassificering af affald

Klassificeringen bruges som udgangspunkt for såvel kommunens senere anvisning af byggeaffaldet og som basis for nedrivning og miljøsanering, så det nedrivningsfirma der udfører dette, kan tage de nødvendige forholdsregler i forhold til sikkerhed og sundhed, når de miljøsanerer de forurenede del, og håndterer det byggeaffald, der bliver genereret.

Et andet punkt hvor miljørapporten er et glimrende værktøj, er når der skal indhentes tilbud på miljøsanering – altså fjernelse af forurenede bygningsdele – og selve nedrivningen af bygningen.

Med den lovpligtige miljørapport i hånden, vil man som bygherre kunne indhente sammenlignelige tilbud fra forskellige firmaer, da de både vil kunne udregne mængden af miljøfarligt byggeaffald, og hvor lang tid de skal bruge, på at adskille rene og forurenede bygningsdele.

Når miljøscreeningen er udført korrekt og grundigt, vil man kunne sammenligne de indhentede tilbud, og også undgå unødige forbehold.